Ngày 12/4/2023, Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang-VVMI đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và bầu các Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028)

  • 14/04/2023

          Địa điểm tổ chức tại Hội trường Tầng 2 – Khách sạn Mường Thanh – Phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang. Đại hội hân hạnh được đón tiếp các quý vị đại biểu là đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP, Tổng công ty Hóa chất Mỏ -Vinacomin, Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP và tất cả các cổ đông của công ty cùng với Ban lãnh đạo điều hành của Công ty.

          Đại hội có sự tham dự của 03/03 tổ chức cổ đông bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

          Tại đại hội các cổ đông đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo kiểm toán năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức cho các cổ đông năm 2022.

          Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo với cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2022. Trong năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo HĐQT Công ty đã có những bước đi chiến lược, tập trung vào các nhiệm vụ chính như mở rộng công tác bán hàng, thúc đẩy chính sách tăng giá bán, kiểm soát tốt nguyên vật liệu đầu vào, nâng cao trình độ cho CBCNV công ty, làm tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường giúp Công ty bám sát theo các chỉ tiêu kế hoạch đã được đại hội cổ đông thông qua. Đem lại các chỉ tiêu về tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động vượt từ 110-120% so với kế hoạch đề ra. Trong năm 2023, HĐQT sẽ tiếp tục chủ trương điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty với tinh thần thận trọng, chắc chắn, phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Dũng-Chủ tịch HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và nhiệm kỳ III (2018-2023); phương hướng hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2023-2028)

Về hoạt động sản xuất, kinh doanh, theo ông Lê Danh Thắng- Giám đốc Công ty, năm 2022, Công ty đã đạt được kết quả với doanh thu 950,94  tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 43,98 tỷ đồng, chia cổ tức là 8%/ vốn điều lệ. Năm 2023, Công ty cổ phần xi măng Tân Quang-VVMI đặt mục tiêu kế hoạch: doanh thu đạt 839 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức là 8%. Ngoài ra, công ty phải tập trung củng cố nhân sự nhằm đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất kinh doanh sắp đến.

Ông Lê Danh Thắng – thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD và ĐTXD năm 2023;

Đại hội đã tiến hành bầu các Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và chia tay các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) không tiếp tục tham gia vào HĐQT, BKS.

Các Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028) ra mắt Đại hội

Các Thành viên HĐQT, BKS tặng hoa chia tay ông Trần Đăng Quy – Thành viên HĐQT không tiếp tục tham gia HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028)

Phát biểu tại đại hội, các cổ đông đánh giá cao sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty trong quá trình hoạt động và sẽ tiếp tục ủng hộ và giao quyền tối đa cho HĐQT để tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của Công ty và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

Ông Đặng Văn Tùng – TV Hội đồng quản trị Tổng công ty CN Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP phát biểu tại Đại hội

Ông Trịnh Hải Cương -Thành viên HĐQT phát biểu tại Đại hội

Ông Nguyễn Bá Nghiệm – Thành viên HĐQT phát biểu tại Đại hội

Chia sẻ