Tài liệu vận hành công đoạn hệ thống lò nung của FLSmith

  • 12/09/2020

ximang.vn giới thiệu tài liệu vận hành công đoạn hệ thống lò nung của FLSmith, bao gồm 2 quá trình cơ bản là đốt nóng và làm nguội, bắt đầu từ hệ thống tháp trao đổi nhiệt – lò nung – làm nguội clinker.

Chia sẻ