Lý thuyết khoáng xi măng

  • 06/07/2020

Đây là tài liệu tiếng nước ngoài, nội dung chủ yếu giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về xi măng Portland; quá trình sản xuất cũng như những tính chất cơ lý hóa của xi măng Portland và những ảnh hưởng của chúng tới chất lượng của bê tông và một số phân tích về các thành phần khoáng của xi măng Portland; những ảnh hưởng của xi măng Portland tới sức khỏe và môi trường…

Chia sẻ