Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói dịch vụ: Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị/ phương tiện đo và kiểm soát chất lượng hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục năm 2023

  • 27/09/2023

Chia sẻ